I Konferencja Przemysłowo – Naukowa nt. „Technologie CCS dla Energetyki”

 Kategoria: Konferencje

5 – 6 listopada 2013 r.
AGH Kraków – Elektrownia Łagisza – Elektrownia Łaziska

W dniach 5 – 6 listopada 2013 roku odbyła się I Konferencja Naukowo – Przemysłowa nt. „Technologie CCS dla Energetyki”. Głównymi Organizatorami byli TAURON Polska Energia SA, Tauron Wytwarzanie SA oraz firma S&P Group.

Wydarzenie było okazją do podsumowania kilkuletniej współpracy kręgów naukowych oraz energetyków z Grupy TAURON nad koncepcją badawczą dwóch projektów technologicznych związanych z usuwaniem dwutlenku węgla ze spalin.

„Wspólnie z TAURON opracowaliśmy unikalną w skali światowej, będącą przedmiotem zgłoszenia patentowego, instalację do usuwania CO2 na stałych sorbentach” – powiedział Wojciech Nowak, profesor Politechniki Częstochowskiej.

Program konferencji dedykowany był zagadnieniom odbudowy mocy wytwórczych energetyki w Czystych Technologiach Węglowych przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań prawnych. Rozwój polskiej energetyki jest w dużym stopniu uzależniony od regulacji i ograniczeń narzuconych krajom członkowskim UE przez Komisję Europejską w Brukseli oraz przepisów wynikających z przyjęcia tzw. Protokołu z Kioto.
Wydarzenie połączone było z wizytami w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska oraz Oddział Elektrownia Łagisza. Uczestnicy zapoznali się z doświadczeniami pracujących badawczych instalacji pilotowych do separacji dwutlenku węgla ze spalin metodą absorbcji chemicznej z zastosowaniem wodnych roztworów sorbentów aminowych oraz adsorpcji zmiennociśnieniowej.

„Testy w warunkach przemysłowych pozwalają określić wpływ podstawowych parametrów pracy na sprawność procesu, dają możliwość uzyskania wiedzy technicznej i danych w czasie rzeczywistym. Wyniki prowadzonych badań przyczynią się do optymalizacji układów usuwania CO2 ze spalin oraz opracowania założeń procesowych do budowy tego typu instalacji w większej skali” – powiedział Stanisław Tokarski, prezes zarządu TAURON Wytwarzanie.

W konferencji wzięło udział blisko 200 gości związanych z Instytutami Naukowymi, Uczelniami Wyższymi oraz przemysłem.
Uczestnicy zgodnie podkreślali olbrzymią wagę omawianej tematyki.

„CCS jest jedną z szans dla Polski, aby utrzymać niezależność energetyczną. Dzięki nakładom na badania i rozwój, realne jest obniżenie kosztów CCS. Stąd należą się słowa uznania dla TAURON Polska Energia S.A. oraz TAURON Wytwarzanie S.A. za budowę oraz oddanie do badań, pilotowych instalacji w Elektrowni Łagisza i Łaziska” – powiedział członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji, Przewodniczący Małopolsko – Podkarpackiego Klastra Czystej Energii i Zespołu Ekspertów w firmie S&P Group profesor Ireneusz Soliński.

TAURON Polska Energia, jako pierwsza spółka energetyczna w Polsce, prowadzi prace badawcze nad wychwytywaniem dwutlenku węgla ze spalin.

Skip to content