Statut

S T A T U T
Stowarzyszenia ideaTECH

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie ideaTECH zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie nie będzie używać nazwy skróconej.

§2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

§3

 1. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Krakowie. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Kraków i województwa małopolskiego.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 3. Na terenie swojej działalności Stowarzyszenie może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa za granicą.
 4. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nie należące do Stowarzyszenia.

Rozdział 2: Cele i sposoby działania

§5

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. działanie na rzecz ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  2. promocja i propagowanie inicjatyw gospodarczych w sferze rozwoju odnawialnych źródeł energii, to jest źródeł wykorzystujących w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, energię geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, energię spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy i biogazu;
  3. upowszechnianie w społeczeństwie informacji o odnawialnych źródłach energii;
  4. tworzenie, promocja i realizacja programów wspomagających rozwój świadomości społecznej w zakresie ekologii;
  5. podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska;
  6. działalność naukowa, naukowo- techniczna, oświatowa;
  7. organizowanie konferencji i sesji naukowych propagujących cele Stowarzyszenia;
  8. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego, zajmujące się odnawialnymi źródłami energii;
  9. monitorowanie wybranych proekologicznych projektów energetycznych i ich kompleksowe propagowanie w mediach;
  10. aktywna promocja polskiej nauki i wiedzy wśród społeczeństwa polskiego i na świecie;
  11. promocja osiągnięć polskich naukowców (w tym rozwiązań innowacyjnych) w kraju i za granicą;
  12. propagowanie nowoczesnych technologii i programów z tym związanych (nowe technologie w energetyce, odnawialne źródła energii, IT, nowe media);
  13. propagowanie przedsiębiorczości (ze szczególnym naciskiem na uboższe regiony Polski);
  14. promocja nowoczesnych metod zarządzania i ich wdrażania;
  15. prowadzenie badań naukowych w różnych dziedzinach;
  16. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  17. działalność consultingowa;
  18. działalność na rzecz kształcenia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;
  19. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
  20. działalność medialna ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów;
  21. działalność szkoleniowa.

§6

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
  1. prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej i reklamowej;
  2. organizowanie akcji upowszechniających postawy proekologiczne;
  3. prowadzenie doradztwa w dziedzinie odnawialnych źródeł energii;
  4. prace badawcze i naukowe w dziedzinie ochrony środowiska w aspekcie rozwoju odnawialnych źródeł energii;
  5. działalność szkoleniową, organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, konferencji, seminariów;
  6. prowadzenie i wspieranie ośrodków edukacji ekologicznej;
  7. finansowanie i inicjowanie programów edukacyjnych;
  8. integrowanie środowisk zainteresowanych promowaniem i popularyzowaniem odnawialnych źródeł energii;
  9. działalność wydawniczą;
  10. promocję i wspieranie organizacji, przedsiębiorców i instytucji wspierających rozwój energii odnawialnej w jej powszechnym zastosowaniu;
  11. współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i przedsiębiorcami w kraju i za granicą;
  12. działalność informacyjną, promocyjną, i edukacyjną w zakresie odnawialnych źródeł energii na portalu internetowym Stowarzyszenia.

Rozdział 3: Członkowie, ich prawa i obowiązki

§7

Stowarzyszenie tworzą: członkowie zwyczajni, wspierający oraz honorowi.

§8

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, w tym także cudzoziemiec bez względu na miejsce jego zamieszkania, która złoży pisemną deklarację członkowską, w której wyrazi wolę zostania członkiem Stowarzyszenia oraz oświadczy, że zapoznała się z treścią niniejszego statutu oraz popiera cele i sposoby działania w nim określone.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba małoletnia w wieku od 16 do 18 lat, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Taka osoba może należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba poniżej 16 roku życia, za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
 4. Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu.

§9

 1. Członek zwyczajny ma prawo do uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, w szczególności:
  1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze z zastrzeżeniem §8, ust. 3;
  2. może zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące realizacji programu Stowarzyszenia;
  3. może korzystać nieodpłatnie z poradnictwa i szkoleń prowadzonych przez Stowarzyszenie dla swoich członków.

§10

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  2. czynnego udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, w tym w przygotowaniu materiałów i referatów, organizacji sympozjów i konferencji;
  3. terminowego regulowania składek członkowskich;
  4. propagowania w społeczeństwie działalności Stowarzyszenia.

§11

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu członka zwyczajnego ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
  2. śmierci lub utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych;
  3. wykluczenia uchwałą Zarządu za działania członka sprzeczne z treścią złożonej deklaracji członkowskiej, statutem lub działalnością Stowarzyszenia.
 1. Ustanie członkostwa przez skreślenie lub wykluczenie następuje w drodze uchwały Zarządu, od której członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały.

§12

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§13

 1. Członek wspierający ma prawo do uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia w tym do uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
 2. Członek wspierający może zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Osoba prawna będąca członkiem wspierającym działa w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela lub pełnomocnika.

§ 14

 1. Członkostwo członka wspierającego ustaje:
  1. w przypadku śmierci członka Stowarzyszenia (osoba fizyczna) lub jego likwidacji (osoba prawna);
  2. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na piśmie Zarządowi;
  3. wykluczenia uchwałą Zarządu za naruszenie Statutu lub działanie na szkodę Stowarzyszenia. Od uchwały Zarządu w tej sprawie nie przysługuje odwołanie.

§15

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka wspierającego, jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.
 4. Członek honorowy ma obowiązek:
  1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,
  2. dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§16

 1. Wysokość składek członków zwyczajnych ustala Walne Zebranie Członków, a składek członków wspierających Zarząd.
 2. W przypadku wystąpienia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia, wpłacona składka członkowska nie podlega zwrotowi.
 3. Składkę członkowską wnosi się raz w roku, w pełnej wysokości za cały rok obejmujący 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Rozdział 4: Władze Stowarzyszenia

§17

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 1. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) jest wspólna dla wszystkich ich Członków, trwa 4 lata i kończy się z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego ich roczne sprawozdanie za ostatni rok urzędowania.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w trybie jawnym, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§18

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i rozstrzyga ostatecznie o wszystkich sprawach należących do zakresu działania stowarzyszenia, wynikających z realizacji jego celów statutowych.
 2. Uchwały na Walnym Zebraniu Członków zapadają w głosowaniu jawnym, tajne głosowanie zarządza się przy wyborach do władz Stowarzyszenia. Ponadto tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z obecnych członków zwyczajnych.

§19

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku – jako sprawozdawcze i raz na cztery lata sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed jego terminem. Za pisemną zgodą członka zawiadomienie o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków może być przekazane pocztą elektroniczną na adres pisemnie wskazany przez członka.

§20

 1. Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek podpisany przez 10 członków zwyczajnych lub też na wniosek Komisji Rewizyjnej zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. Wniosek o zwołanie Zebrania winien określać przedmiot obrad Walnego Zebrania.
 2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wysłane winno być nie później niż w ciągu 7 dni od daty wniesienia wniosku, przy czym termin jego odbycia winien być wyznaczony w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpływu wniosku.
 3. Za pisemną zgodą członka zawiadomienie o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Nadzwyczajnego Zebrania Członków może być przekazane pocztą elektroniczną na adres pisemnie wskazany przez członka.

§21

Dla ważności Walnego Zebrania Członków konieczna jest obecność co najmniej połowy członków. W razie nieobecności wymaganej liczby członków, Walne Zebranie Członków odraczane jest na czas oznaczony, wskazany w zawiadomieniu, o którym mowa w § 19 ust. 2 i § 20 ust. 2. Walne Zebranie Członków zwołane po okresie odroczenia jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

§22

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwały w pierwszym terminie obrad, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów. Uchwały w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów w tym samym dniu obrad, bez względu na liczbę delegatów uczestniczących w zebraniu.

§23

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. uchwalanie głównych kierunków rozwoju oraz programu działalności merytorycznej na okres kadencji i planu finansowego Stowarzyszenia stanowiącego podstawę sporządzenia budżetu;
  2. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej i udzielanie członkom tych organów absolutorium;
  3. ustalanie wysokości składek członkowskich członków zwyczajnych;
  4. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
  5. uchwalanie statutu i jego zmian;
  6. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
  7. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesów oraz członków Komisji Rewizyjnej;
  8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
  9. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia;
  10. rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia;
  11. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§24

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 4 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa, Skarbnika oraz Sekretarza wybieranych przez Walne Zebranie Członków, spośród kandydatów. W skład Zarządu powołuje się kolejno kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów przy zachowaniu warunku osiągnięcia bezwzględnej większości głosów oddanych na danego kandydata w głosowaniu tajnym.
 3. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo uzupełniania składu w drodze kooptacji osób będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.
 4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu i odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać bez formalnego zwołania, za zgodą wszystkich Członków Zarządu.
 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.
 6. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 7. Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym (pisemnym). Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Decyzję o zastosowaniu w danej sprawie trybu obiegowego podejmuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu. Uchwały przewidziane do podjęcia w trybie obiegowym przedstawiane są do zatwierdzenia wszystkim Członkom Zarządu i nabierają ważności po podpisaniu ich co najmniej połowę członków, w tym Prezesa Zarządu.
 8. Uchwały zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni Członkowie Zarządu.

§25

 1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
  1. reprezentowanie Stowarzyszenia oraz zarządzanie jego majątkiem;
  2. uchwalanie szczegółowych programów działalności Stowarzyszenia, na podstawie uchwał Walnego Zebrania Członków;
  3. przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i wspierających;
  4. skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających;
  5. powoływanie i likwidowanie w drodze uchwały oddziałów i przedstawicielstw;
  6. uchwalanie regulaminów oddziałów i przedstawicielstw;
  7. powoływanie i odwoływanie dyrektorów oddziałów i przedstawicielstw;
  8. zawiązywanie i rozwiązywanie umów z pracownikami;
  9. zapewnienie obsługi merytorycznej oraz techniczno-biurowej działalności Stowarzyszenia;
  10. składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie spraw majątkowych Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań;
  11. opracowywanie regulaminów organizacyjnych Stowarzyszenia i innych wewnętrznych aktów normatywnych oraz wprowadzanie ich w życie po zatwierdzeniu przez Komisję Rewizyjną;
  12. zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków;
  13. ustanawianie pełnomocników Zarządu do zadań specjalnych;
  14. występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków;
  15. ustalanie wysokości składki członkowskiej dla członków wspierających;
  16. delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do innych stowarzyszeń i organizacji rządowych, samorządowych i pozarządowych.
 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§26

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu Stowarzyszenia – samodzielnie – lub Wiceprezes oraz Skarbnik Zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach niemajątkowych Stowarzyszenie może reprezentować każdy z Członków Zarządu samodzielnie.

§27

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym z Przewodniczącego oraz 2 zastępców (członków komisji). W skład Komisji Rewizyjnej powołuje się kolejno kandydatów wybranych przez Walne Zebranie Członków, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów przy zachowaniu warunku osiągnięcia bezwzględnej większości głosów oddanych na danego kandydata w głosowaniu tajnym. W przypadku zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania jej kadencji, ma ona prawo uzupełniania składu spośród osób będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z Członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo – finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zebrania;
  2. składanie sprawozdania z kontroli na Walnym Zebraniu Członków;
  3. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu;
  4. składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu;
  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 1. W celu wykonywania swoich uprawnień, Komisja Rewizyjna jest uprawniona  do wglądu do wszelkich dokumentów Stowarzyszenia oraz żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są w razie potrzeby przez jej Przewodniczącego.
 4. Komisja Rewizyjna ze swych posiedzeń sporządza protokół zawierający treść podjętych uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Kworum przy podejmowaniu uchwał wynosi 2/3 składu Komisji.

Rozdział 5: Oddziały i przedstawicielstwa

§28

 1. Jako wewnętrzne struktury organizacyjne Stowarzyszenia mogą być tworzone oddziały i przedstawicielstwa powoływane i odwoływane uchwałami Zarządu. Powołanie oddziału lub przedstawicielstwa może nastąpić z inicjatywy Zarządu lub na wniosek minimum 5 członków Stowarzyszenia.
 2. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia o utworzeniu oddziału lub przedstawicielstwa, jako akt erekcyjny, winna określać:
  1. datę powstania oddziału,
  2. nazwę oddziału,
  3. terytorialny zakres działania oddziału,
  4. siedzibę oddziału,
  5. dane osobowe członków pierwszego Zarządu Oddziału.
 1. Oddział lub przedstawicielstwo działa na podstawie własnego statutu opartego o Statut Stowarzyszenia. Do członkostwa oraz organizacji i kompetencji władz oddziału mają zastosowanie postanowienia Statutu Stowarzyszenia, o ile nie zostały uregulowane odmiennie w niniejszym rozdziale.
 2. Oddziałami i przedstawicielstwami kierują Dyrektorzy, powołani przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, Zarząd Oddziału występuje do właściwego Sądu Wojewódzkiego o zarejestrowanie oddziału.
 4. Uchwałę w sprawie likwidacji oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora Oddziału, jeśli dalsze istnienie oddziału byłoby niecelowe ze względu na znikomą jego aktywność.

Rozdział 6: Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

§29

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
  1. darowizny, spadki i zapisy dokonane na rzecz Stowarzyszenia;
  2. środki pieniężne pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu;
  3. dotacje i subwencje, udziały;
  4. oprocentowanie rachunków bankowych i lokat;
  5. składki członkowskie;
  6. dochody z własnych nieruchomości i ruchomości;
  7. dochody z działalności gospodarczej z zastrzeżeniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
  8. zbiórki imprez publicznych.
 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Zarząd dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.
 2. Cały przychód Stowarzyszenia służy realizacji zadań statutowych.

§30

 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia w całości służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział 7: Działalność gospodarcza

§31

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

58.11.Z – Wydawanie książek

58.13.Z – Wydawanie gazet

47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

63.12.Z – Działalność portali internetowych

71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

73.11.Z – Działalność agencji reklamowych

73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej

74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana

Rozdział 8: Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§32

 1. Zmiana niniejszego statutu może nastąpić wyłącznie na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów obecnych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§33

 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. Likwidację majątku Stowarzyszenia przeprowadza jej Zarząd a w przypadku, gdy jest to niemożliwe komisja likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie Członków.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy z rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U 1989, nr 20, poz. 104.).
Skip to content