Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo

Opis projektu

Od początku stycznia 2018 roku Stowarzyszenie ideaTECH, we współpracy z Małopolsko-Podkarpackim Klastrem Czystej Energii oraz Katedrą Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, rozpoczęło realizację projektu pn. „Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo – razem zadbajmy o środowisko”. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Fundacja dla AGH.

Głównym celem organizowanego przedsięwzięcia jest rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej efektywności energetycznej wśród przedsiębiorców, tworzenia i realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmin a przede wszystkim, przekazanie założeń dotyczących koncepcji tzw. Zielonych stref energetycznych.  Projekt zakłada organizację w 2018 roku dwu konferencji naukowych w Krakowie oraz cyklu 10 warsztatów (razem 12 spotkań, o charakterze warsztatowym). Organizatorzy przedsięwzięcia wyszli z założenia, że tylko ścisła współpraca i kooperacja tych dwu środowisk (przedsiębiorców i samorządowców) będzie w stanie trwale oddziaływać na środowisko naturalne, poprzez zastosowanie wskazówek zdobytych podczas organizowanych warsztatów tematycznych oraz konferencji naukowych. Działania ze sfery naukowo – dydaktycznej wspierał będzie niniejszy wortal tematyczny (zielonestrefy.pl) wraz z platformą e-learningową, dzięki czemu realizowane zadanie zyska na trwałości oraz wpłynie na szersze rzesze odbiorców – również tych, którzy nie będą uczestniczyć osobiście w cyklu warsztatów oraz konferencji.

Projekt będzie się składał z 3 głównych założeń: Efektywność energetyczna – w zamyśle warsztaty oraz wiedza zawarta w monografii a także przekazana poprzez serwis www i platformę e-learningową ma doprowadzić do trwałego efektu w postaci wprowadzanych zmian w zakresie oszczędności energii, zarządzania energią oraz doprowadzania do coraz większej efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Drugie założenie to przekazywanie dobrych praktyk odnośnie gospodarki niskoemisyjnej w gminach. Nasi eksperci przekażą wiedzę i opierać się będą na swoim doświadczeniu, dzięki czemu przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego otrzymają bogatą paletę informacji oraz wskazówek co do tworzenia i realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej na swoim terenie. Trzecim elementem będzie przekazanie wiedzy dotyczącej tzw. „Zielonych stref energetycznych”, czyli wytyczonych obszarów na terenie gminy, które posiadają potencjał do zastosowania źródeł odnawialnych. Koncepcja „Zielonych stref” jest autorskim pomysłem ekspertów Stowarzyszenia ideaTECH oraz Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystej Energii. Polega ona na przeprowadzeniu badań i analiz na danym terenie, podczas których rozpatruje się potencjał terenu oraz posiadanej infrastruktury, pod kątem zastosowania odnawialnych źródeł energii. Dana jednostka dysponująca takim opracowaniem, będzie w stanie rozpoznać i wskazać pod inwestycje miejsca o największym (najbardziej rentownym) potencjale związanym z produkcją energii ze źródeł odnawialnych. Każda gmina dzięki temu opracowaniu będzie mogła przedstawiać potencjalnym inwestorom gotowe lokalizacje pod zastosowanie instalacji OZE. Skróci to czas na badania i analizy potencjału energetycznego miejsc, które w gotowym już zestawieniu nie zostały najwyżej ocenione. Dzięki temu, w założeniach, potencjalny inwestor skieruje się najpierw do gminy, która posiada tego typu raport. Koncepcja „Zielonych stref energetycznych” jest spoiwem łączącym jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców – odpowiada głównym założeniom niniejszego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niniejszy projekt jest kontynuacją wydarzenia z roku 2013 pn. „Zielone Strefy w małopolskich gminach”. W tamtym cyklu spotkań udział wzięli przedstawiciele samorządów, nauki i przemysłu. Warsztaty pozwoliły uczestnikom na zdobycie wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz zaimplementowanie jej w Planie Rozwoju Gminy. Prelegenci kładli nacisk na przekazanie praktycznych wskazówek, przydatnych w zarządzaniu strategicznym jednostkom samorządowym w kontekście m.in. wykorzystania potencjału terenów i nieruchomości w projektach energetycznych.

Podpisanie umowy

Skip to content