Ruszył nabór w programie Czyste powietrze

 Kategoria: Bez kategorii

19 września br. wystartował rządowy program „Czyste powietrze” poświęcony termomodernizacji domów jednorodzinnych, a także wymianie starych, wysokoemisyjnych pieców i kotłów na paliwo stałe. Głównym celem działania jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy.

Korzystając z programu Czyste Powietrze można odzyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja, to 53 tysiące złotych. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tysiące złotych, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Planowany okres spłaty pożyczki to 15 lat, z możliwością karencji w spłacie, nie dłużej niż do zakończenia przedsięwzięcia. Okres realizacji przedsięwzięcia jest określony na 24 miesiące od dnia podpisania umowy (termin ostateczny to 30 czerwca 2029 roku).

Minimalny koszt dofinansowania projektu wynosi 7 tysięcy złotych.

Budżet na realizację Programu w skali całej Polski wynosi 103 mld zł.

W Krakowie i woj. małopolskim Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. 

Program Czyste Powietrze przewiduje dofinansowanie m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu,
 • docieplenie przegród budynku wymianę okien i drzwi,
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i ciepłej wody użytkowej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Kwota dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy:

 • grupa I: do 600 zł/osobędotacja do 90% i pożyczka do 10%,
 • grupa II: 601 – 800 zł/osobędotacja do 80% i pożyczka do 20%,
 • grupa III: 801 – 1000 zł/osobędotacja do 70% i pożyczka do 30%,
 • grupa IV: 1001 – 1200 zł/osobędotacja do 60% i pożyczka do 40%,
 • grupa V: 1201 – 1400 zł/osobędotacja do 50% i pożyczka do 50%,
 • grupa VI: 1401 – 1600 zł/osobędotacja do 40% i pożyczka do 60%,
 • grupa VII: powyżej 1600 zł/osobę – dotacja do 30% i pożyczka do 70%.

Maksymalne koszty kwalifikowane to:

Dla nowo budowanych budynków jednorodzinnych, koszty związane z zakupem i montażem urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego będą uznane za kwalifikowane pod warunkiem, że w budynku  lub będą spełnione wymagania dla przegród określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku oraz pod warunkiem ich poniesienia do 31 grudnia 2019 r.

Jak złożyć wniosek? Trzeba posiadać konto na Portalu Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie. Wzór wniosku w załączeniu.

wniosek_pdf_czyste_powietrze

Pozostałe załączniki:

1-program-priorytetowy_czyste-powietrze_140918

2-wymagania-techniczne-1409183-regulamin-naboru_czyste-powietrze_19092018

3-regulamin-naboru_czyste-powietrze_19092018

Ogłoszenie o naborze w WFOŚiGW w Krakowie: kliknij

Materiały informacyjne:

czyste_powietrze_ulotka

prezentacja-czyste-powietrze-wersja-ostateczna-10.2018

Zainteresowane osoby fizyczne współpracą, tj. pozyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu:

e-mail: czyste.powietrze@ideatechforum.pl

tel. 12 444 74 66 (poniedziałek – piątek: od 10:00 – 18:00)

Skip to content