Zapytanie ofertowe: kampania promocyjna projektu pn. Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo – razem zadbajmy o środowisko w portalu branżowym

 Kategoria: Zamówienia publiczne

Stowarzyszenie ideaTECH w związku z realizacją projektu „Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo – razem zadbajmy o środowisko” w ramach Działania: 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIiŚ 2014-2020, Podtyp projektu 2.4.5b Budowanie potencjału i integracja zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe do niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje realizację usługi w zakresie: kampania promocyjna projektu pn. Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo – razem zadbajmy o środowisko w portalu branżowym.

Harmonogram realizacji zamówienia: do 31.12.2018 r. od potwierdzenia przekazania przez Zamawiającego informacji o przyjęciu warunków oferty.

Termin składania ofert: do końca dnia 16.01.2018 r.

Miejsce i sposób składania ofert: ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@ideatechforum.pl (w temacie wiadomości proszę podać: Kampania reklamowa)

Załączniki:

zapytanie_ofertowe_reklama_w_portalach_branowych

zalacznik_nr_4_-_wzr_oferty_cenowej-kampania-reklamowa

oświadczenie_o_braku_powiązań_kapitałowych_i_osobowych


Aktualizacja 17.01.2018 r.

Informujemy, że na powyższe zapytanie ofertowe, wpłynęła 1-dna ważna oferta. Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regulaminu wewnętrznego (par. 4, p. 3 a), odpowiedzi na zapytania ofertowe uzupełniono o dostępne cenniki na stronach internetowych, innych, możliwych oferentów. W wyniku czego, dokonano wyboru wykonawcy.

Pełny zapis znajduje się w załączniku poniżej:

notatka_z_rozeznania_rynku_portale_reklama_w_portalach_branzowych

Skip to content